Wydawca treści

PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Dobrocin zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów (średniego zagrożenia pożarowego).

Największe zagrożenie pożarowe ma miejsce  w okresie wczesnej wiosny wskutek niekontrolowanego wypalania traw na gruntach nieleśnych oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ścioły leśnej. Obszarami o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym są okolice ośrodków wypoczynkowych, okolice pól namiotowych oraz tereny położone wzdłuż linii kolejowych.

Zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wynika: „w lasach oraz na terenach śródleśnych łąk i torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać bezpośrednie niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Klasyfikacja obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu.   

Zaliczenie lasów nadleśnictwa do określonej kategorii zagrożenia pożarowego lasów następuje w oparciu o:

·         średnią roczną liczbę pożarów lasu z okresu 10 lat przypadających na 10 km2,

·         sumy udziałów % powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach: boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego,

·         średniej wilgotności względnej powietrza i % udziału dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15 % o godz. 900

·         średniej liczby mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

Ustala się trzy kategorie zagrożenia pożarowego lasu dla nadleśnictw, parków narodowych oraz lasów innych właścicieli, położonych w zasięgu administracyjnym tych jednostek, określone sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria:

 

 

·         I kategoria - duże zagrożenie pożarowe lasu,

·         II kategoria - średnie zagrożenie pożarowe lasu,

·         III kategoria - małe zagrożenie pożarowe lasu.

Stopień zagrożenia pożarowego lasu. 

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza.

O występowaniu zagrożenia pożarowego decydują różne czynniki: pora roku, a w szczególności:

- długość zalegania pokrywy śnieżnej;

- ilość opadów;

- wiek i skład gatunkowy drzewostanów oraz rodzaj pokrywy gleby;

- intensywność zabiegów gospodarczych i sposoby użytkowania drzewostanów;

- sieć dróg komunikacyjnych i nasilenie ruchu na drogach;

- atrakcyjność turystyczna i rozmieszczenie osad ludzkich wśród lasów.  

Stopień zagrożenia pożarowego określa się na podstawie pomiarów:

·         wilgotności ściółki w drzewostanach sosnowych III klasy wieku, rosnących na siedliskach boru świeżego,

·         wilgotności powietrza,

·         współczynnika opadowego, ustalonego na podstawie dobowej sumy opadów atmosferycznych.

Dla Nadleśnictwa Dobrocin stopień zagrożenia pożarowego lasu ustala się na podstawie danych pobieranych z jednego z głównych strefowych punktów prognostycznych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Nadleśnictwo Wichrowo). Wyniki pomiarów podaje się codziennie o godzinie 9:00  i 13:00. Prognozowanie zagrożenia pożarowego prowadzone jest w okresie od kwietnia do końca września.

Brak zagrożenia – 0 stopień, Zagrożenie małe – 1 stopień, Zagrożenie średnie – 2 stopień, Zagrożenie duże – 3 stopień.

Zgodnie z wymogami instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwo Dobrocin utrzymuje punkty czerpania wody dla potrzeb gaszenia pożarów, mineralizuje            i uprząta pasy przeciwpożarowe, oznakowało tablicami wyznaczone drogi pożarowe oraz utrzymuje w okresie zagrożenia dyżury pracowników w siedzibie nadleśnictwa (Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny) oraz pracowników administracji leśnej w terenie. Nadleśnictwo dysponuje również samochodem terenowym z modułem gaśniczym oraz bazą sprzętu p-poż. Nadleśnictwo Dobrocin posiada corocznie aktualizowane sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu sporządzone dla 5 powiatów. Podstawowe znaczenie dla skutecznej walki z pożarami ma profilaktyka oraz wczesne wykrywanie pożarów również przez społeczeństwo.

           

Okresowy zakaz wstępu do lasu to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa z jednej strony człowiekowi, z drugiej – lasom i ich mieszkańcom. Wprowadzany jest decyzją nadleśniczego w przypadku występowania dużego zagrożenia pożarowego – jeżeli przez kolejnych pięć dni wilgotność ściółki sosnowej, mierzona o godz. 9 rano, będzie niższa od 10 %. Pozwala on na sprawniejsze prowadzenie działań przeciwpożarowych i zredukowanie niebezpieczeństwa dla osób mogących znaleźć się podczas pożaru na terenie lasu. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

 

Uwaga!!!

W razie informacji o pożarze należy niezwłocznie:

·         w miarę możliwości zlokalizować pożar,

·         zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 998,

·         zgłosić pożar do dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa działa w godzinach od 700 do 1900 w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego pod nr tel. 89 758 17 72,   89 758 17 37. Zadaniem PAD jest alarmowanie jednostek ratowniczych oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej podległego terenu.

 

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w:

·         Ostródzie tel. 89 642 31 11

Morągu tel. 89 757 22 88

Materiały do pobrania